Intern reglement

Leden van de (pre-)competitieteams 1-2-3-4-5-Future Team.

Je bent lid van een van de (pre-)competitieteams vanaf het moment dat je het lidgeld hebt betaald. Na ontvangst van betaling van het lidgeld ontvang je een lidkaart, heb je je akkoord verklaard met het intern reglement en pas je het steeds toe.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en het bedrag wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur.

Binnen het kalenderjaar zijn er 2 zwemseizoenen.

Het lidgeld wordt in twee schijven betaald:

 • januari – juli
 • augustus – december

Indien meerdere zwemmers binnen hetzelfde gezin lid zijn van een van de (pre-) competitieteams, mag er voor de 2de en volgende zwemmer in januari € 10,00 per lidmaatschap in mindering worden gebracht bij de betaling.

Het lidgeld dient te worden overgemaakt op de rekening van Tiense Zwemmers, met vermelding van naam + voornaam zwemmer en “lidgeld competitieteam” en dit ten laatste vóór de 3de zwemtraining van elk zwemseizoen.

Het lid dat de club verlaat tijdens het kalenderjaar kan geen aanspraak maken op (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld.

Het lidgeld omvat:

 • Lidkaart voor toegang tot het zwembad tijden de trainingen
 • Trainingen in zwembad te Tienen
 • Algemene lichaamsscholing
 • Verzekering via de club
 • Startgelden bij zwemwedstrijden

Informeer bij je mutualiteit voor eventuele tussenkomst in het lidgeld.

De zwemmer zal maar aan de trainingen en de wedstrijden kunnen deelnemen indien het lidgeld werd voldaan en op voorwaarde dat het origineel medisch attest en de infofiche in het bezit zijn van de sportsecretaris.

Lidkaart

De lidkaarten worden voor eind januari uitgereikt, op voorwaarde dat het lidgeld werd voldaan.

De lidkaart dient bij elke training getoond te worden aan de kassa van het zwembad.

Bij verlies dient dit aangegeven te worden aan de ledenadministratie. Er wordt een nieuwe lidkaart aangemaakt, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd van € 0,50 (of € 1,00 indien ook de sleutelhanger). Dit kan contant betaald worden bij overhandiging van de nieuwe lidkaart.

Verlenging lidmaatschap

Er hoeft niet jaarlijks opnieuw te worden ingeschreven als lid. Een betalingsuitnodiging wordt per mail bezorgd.

Einde lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap gebeurt niet door niet-betaling van het lidgeld, maar door melding hiervan aan de ledenadministratie.

Van zodra de zwemmer in het bezit is van een competitievergunning dient het lidmaatschap schriftelijk te worden opgezegd aan het Dagelijks Bestuur, de sportsecretaris en de ledenadministratie. Vergunningen kunnen niet eerder dan januari geschrapt worden.

Enkel vergunninghouders kunnen deelnemen aan officiële wedstrijden.

De aanvraag voor een CV gebeurt vanaf januari nadat de zwemmer in CT4 is ingedeeld en in het kalenderjaar minstens 9 jaar is of wordt.
De beslissing om de vergunning toe te kennen wordt genomen door de trainers.
De kosten bedragen € 30,00 en de CV wordt jaarlijks in januari hernieuwd.

Jaarlijks (een week voor de eerste wedstrijd in januari) dient de zwemmer met CV een medisch attest aan de club te bezorgen, waaruit blijkt dat hij geschikt is om deel te nemen aan de trainingen en de wedstrijden.

Neem dit formulier (download) mee naar je doktersafspraak en bezorg het ingevuld en ondertekend aan de sportsecretaris.

Het (pre-)competitieteam omvat 6 groepen:

Pre-competitie

• Future Team

• CT5

• CT4 met en zonder CV

Competitie

• CT3

• CT2

• CT1

Selectiecriteria (niet cumulatief)

 • De zwemmer behaalt per half jaar het minimum aantal wedstrijden
 • De zwemmer behaalt (minstens) 1 CT-limiet
 • De zwemmer dient op maandbasis 90% van de trainingen aanwezig te zijn
 • Motivatie / inzet tijdens zwemtrainingen
 • Motivatie / inzet tijdens zwemwedstrijden
 • Motivatie / inzet tijdens lichaamsscholingen

De eindbeslissing voor selectie ligt bij de hoofdtrainer van de (pre-)competitieteams, in samenspraak met en na akkoord van het Dagelijks Bestuur van de club.

Er zullen op regelmatige tijdstippen evaluatiegesprekken zijn met de ouders en de teamtrainer + eventueel de trainer van het hogere team.

Groepsindeling (indicatief)

Leeftijd

FT

CT5

CT4

CT3

CT2

CT1

7-8

X

     

8-9

 

X

    

9-10

  

X

   

11-12

   

X

  

13-14

    

X

 

15+

     

X

Elke zwemmer gedraagt zich tijdens trainingen, wedstrijden en stage rustig en sportief. Zwemmers negeren nooit instructies van de trainers tijdens trainingen, wedstrijden en stages.
De zwemmers tonen te allen tijde het nodige wederzijds respect.
De zwemmers hebben respect voor elkaars spullen en voor het materiaal van de club.
Tijdens wedstrijden dient men zich respectvol te gedragen tegenover tegenstanders, scheidsrechters, wedstrijdofficials en het publiek.

Indien deze regels niet worden nageleefd, behouden de trainers en/of het bestuur zich het recht voor om sancties op te leggen.

Tijdens training, wedstrijden, activiteiten, … worden er soms foto’s gemaakt die gepubliceerd worden op de website / facebookpagina van de club.

Ben je als meerderjarige zwemmer of als ouder/voogd van een minderjarige zwemmer niet akkoord dat er foto’s en opnames van jou(w kind) op de website of dergelijke verschijnen, dien je dit schriftelijk mee te delen aan het clubbestuur.

De lichaamsscholingen voor CT1-2-3-4(met CV) gaan door op zaterdagen van 08u30 tot 09u30 (Houtemveld zaal 4 – voormalig Junior City, nu Boulistenclub), uitgezonderd wedstrijdzaterdagen en examenperiodes.

We verzamelen op de parking aan de rechterzijde van het gebouw.

De trainingsuren zijn per CT-groep vermeld in de kalender op de website en worden daar ook bijgewerkt.

Bij aanvang van elk zwemseizoen wordt tevens een totaaloverzicht aan de leden bezorgd.

 • Tijdens de trainingen staan de zwemmers onder het toezicht, gezag en verantwoordelijkheid van de door het clubbestuur aangestelde trainers.
  Deze maatregel geldt vanaf het betreden tot het verlaten van de zwembadzone.
 • Waardevolle voorwerpen en kledij worden opgeborgen in de lockers van het zwembad.
 • Gedurende de trainingen verlaat de zwemmer de badzone niet, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de trainer.
 • De zwemmers zijn enkel verzekerd tijdens de training en tijdens de heen- en terugweg van hun woonplaats naar de training.
 • De trainer verwacht dat de zwemmers een 10-tal minuten voor aanvang van de training zich opwarmen, ook al is hij/zij op dat moment nog niet aanwezig.
 • Er wordt aan alle zwemmers gevraagd het beste van zichzelf te geven en de afspraken te respecteren. Aan de zwemmers worden duidelijke engagementen gevraagd inzake het aantal te volgen trainingen per week.
 • Bij afwezigheid verwittigt de zwemmer zijn teamtrainer, die de reden noteert op de aanwezigheidslijst.

De trainingen van de niet-vergunninghouders eindigen eind juni, waar de vergunninghouders nog tot aan de stage in juli een trainingsprogramma afwerken.

Zwemmers met CV kunnen op basis van:

 • motivatie / gedrevenheid
 • ambities / talent
 • prestaties
 • aanwezigheid en inzet op de trainingen
 • deelname aan de wedstrijden

Door de trainers geselecteerd worden voor volgende wedstrijden:

 • A/CVB wedstrijden
 • open wedstrijden
 • internationale wedstrijden
 • selectiewedstrijden (bijv. 2-daagse)
 • zomerwedstrijden na stage
 • Provinciaal kampioenschap
 • Vlaams (jeugd)kampioenschap
 • Belgisch (jeugd)kampioenschap

CT4-zwemmers zonder CV, CT5 en Future Team nemen deel aan de wedstrijden voor niet-vergunninghouders (bijv. PACO zwemfeesten), vaak samen met kinderen van de zwemschool tussen 6 en 12 jaar.

De wedstrijdplanning wordt per half zwemseizoen opgemaakt en liefst per macro: van september tot VK of VJK (februari) en van VK of VJK tot BJK/BK (juli).

De planning is zuiver indicatief; er kunnen steeds wedstrijden worden geschrapt of toegevoegd.

Er wordt van de zwemmers met CV verwacht dat zij per zwemseizoen deelnemen aan minimum het volgende aantal wedstrijden:

CTPeriodeWedstrijdenWaarvan volledige wedstrijdweekends
1jan-jul82
1sep-dec52
2jan-jul6
2sep-dec4
3jan-jul6
3sep-dec4
4CVjan-jul5
4CVsep-dec3

De trainer beslist welke zwemmers aan welke wedstrijden mogen deelnemen.
De trainer kan op basis van onvoldoende inzet, afwezigheid, ziekte of blessure een wedstrijd annuleren.

De geselecteerde zwemmers worden door de sportsecretaris uitgenodigd om in te schrijven voor de wedstrijden.
Na de uiterlijke inschrijvingsdatum wordt door de trainer bepaald wie op welke stijlen en afstanden kan starten, occasioneel in overleg met de zwemmers.
De sportsecretaris schrijft de zwemmers (met de te zwemmen stijlen en afstanden) in bij de club die de wedstrijd organiseert.
Zodra de bevestiging van de organiserende club ontvangen is, ontvangen alle ingeschreven zwemmers het wedstrijdprogramma.

Gedurende de volledige duur van de wedstrijd (opwarming, zwemmen, pauze, medaille-uitreiking) staan de zwemmers onder het toezicht, gezag en verantwoordelijkheid van de door het clubbestuur aangestelde trainers.

De zwemmers verlaten de badzone niet, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de trainer.

Wat nemen we mee naar de wedstrijden?

 • Zwempak/zwembroek
 • TZ badmuts + reserve
 • Zwembril + reserve
 • Clubshirt en clubshort, badslippers
 • Training (clubsweater of clubjas, lange broek, sokken, sportschoenen)
  Om niet met extra bagage te sjouwen, trek je deze best gewoon aan.
 • Voldoende eten (geen snoep) en drinken
 • Voldoende handdoeken
 • Een 1 en 2 euro muntstuk (voor eventuele lockers)
 • Bedje of matje
  Wordt niet in elk zwembad toegelaten; indien een van beide wel, dan heb je deze toch voorzien.

Forfaits

Forfait zonder medisch attest
Wie forfait geeft zonder doktersattest, betaalt de startgelden terug aan de club.
Indien een zwemmer te laat aan de start verschijnt, wordt dit beschouwd als een forfait.

Forfait met medisch attest
Het doktersattest wordt ten laatste de dag na de wedstrijd aan de sportsecretaris bezorgd.
In geval van laattijdig binnenbrengen van een doktersattest wordt de afwezigheid op de wedstrijd als “forfait zonder medisch attest“ beschouwd en worden de startgelden aangerekend.
Indien een zwemmer tijdens de wedstrijd ziek wordt of lichamelijk letsel oploopt, waardoor hij – op aangeven van de trainer – niet verder aan de wedstrijd kan/mag deelnemen, wordt dit niet beschouwd als een forfait.

Bij niet-deelname, ongeacht de reden, wordt de trainer hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Vervoer naar en van wedstrijden

Naar wedstrijden voor vergunninghouders, proberen we zoveel mogelijk eerst op de parking van het zwembad van Tienen te verzamelen. Op deze manier willen we het clubgevoel (ook voor de ouders) onderhouden en kunnen zwemmers, indien nodig, met een andere zwemmer meerijden.

Wanneer een zwemmer vervoer nodig heeft of wanneer ouders plaatsen aanbieden, kan dit gemeld worden in de WhatsApp-groep “car(to)pool”. De groep kan tevens gebruikt worden bij een vervoersprobleem naar een training of lichaamsscholing.

Vraag naar de link bij de sportsecretaris.

Zodra aangemeld als groepsdeelnemer, stuur je een eerste berichtje met je eigen naam en de naam van je zoon/dochter die zwemt.

In het kader van GDPR mag de club geen gegevens uitwisselen over en tussen de (ouders van) leden. Let dus wel dat je gsm-nummer zichtbaar is voor alle groepsdeelnemers.

De groep wordt niet gebruikt voor andere (dan vervoers)vragen.

Eigen wedstrijden

Tijdens wedstrijden door Tiense Zwemmers georganiseerd, wordt er in de hal van het zwembad steeds van alles “lekkers” verkocht. We doen hiervoor een warme oproep naar ouders om te helpen door bijv. (cup)cakes, taarten, brownies, … te bakken of bijv. fruit- of snoepprikkers te voorzien en te verkopen.

Ken je limieten

Zijn we er klaar voor? Dit rapport is een hulpmiddel om na te gaan in hoeverre de zwemmers gereed zijn voor een nakend kampioenschap of om te zien op welke stijlen en afstanden er dit kalenderjaar een A-tijd of een Haai-tijd werd behaald.

Het Dagelijks Bestuur en de hoofdtrainer bepalen jaarlijks welke zwemmers in aanmerking komen voor deelname aan de zomerstage en bepalen welke de voorwaarden zijn voor deelname.

Voor CT1-2-3-4 loopt het zwemseizoen tot eind juli.

Zwemmers met CV die niet deelnemen aan de zwemstage begin juli, worden niet uitgenodigd om deel te nemen aan de zomerkampioenschappen/wedstrijden later in juli.

Informeer bij je mutualiteit voor eventuele tussenkomst in de kosten van de zwemstage.

De jaarlijkse teambuilding staat open voor zwemmers van CT1-2-3-4 en 2e-jaars CT5.

Proficiat met je competitievergunning!

Vanaf nu maak je deel uit van het competitieteam van Tiense Zwemmers en verdedig je onze kleuren op de officiële zwemwedstrijden van de Vlaamse Zwemfederatie.

Wellicht heb je een aantal vragen. In het intern reglement vind je misschien al veel antwoorden daarop en hieronder geven we je nog wat bijkomende informatie.

Mocht er iets niet duidelijk zijn of heb je nog andere vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de sportsecretaris.

LICHAAMSSCHOLINGEN

Benodigdheden

 • Springtouw
 • Sportieve kledij en sportschoenen (geen zwarte zolen)
 • Drinkbus met water
 • Eventueel iets te eten voor tussen lichaamsscholing en zwemtraining

ZWEMTRAININGEN

Benodigdheden

Naast zwemkleding, handdoek, badmuts, … dient het volgende trainingsmateriaal steeds voorzien te worden:

Zoomers (korte zwemvliezen)                                       Plankje                                                 Pullbuoy

WEDSTRIJDEN

Een wedstrijdochtend of -middag duurt in principe niet langer dan 4 uur. Deze maximumduur is voorgeschreven door de Vlaamse Zwemfederatie (VZF).

De wedstrijden waarvoor je in het begin meestal zal uitgenodigd worden, zijn CVB-wedstrijden die doorgaan in de provincie Vlaams-Brabant.

Volgens het geboortejaar worden de zwemmers ingedeeld in categorieën:

• Eendjes

• Benjamins

• Miniemen

• Kadetten

• Junioren

• Seniors

  9-10 jarigen

11-12 jarigen

13-14 jarigen

15-16 jarigen

17-18 jarigen

     18+ jaar

Met de leeftijden wordt hier bedoeld: het aantal jaren dat de zwemmer in het kalenderjaar is of zal worden, ongeacht in welke maand.

Bij de 9-10 jarigen zwemmen de jongens en meisjes meestal samen. De uitslagen worden wel afzonderlijk opgesteld.
In tegenstelling tot de PACO zwemfeesten, waar elke deelnemer een medaille krijgt, ontvangen hier de drie zwemmers met de beste prestatie een medaille (goud – zilver – brons).

De trainer bepaalt aan welke wedstrijden je mag deelnemen en welke stijl(en) en afstand(en) je zwemt.

Inschrijven voor een wedstrijd betekent dat je in principe een verbintenis aangaat om op die wedstrijd aanwezig te zijn.

Forfait zonder medisch attest
Voor zwemmers die definitief zijn ingeschreven, en alsnog niet deelnemen aan een wedstrijd, zal door de club een forfaitboete worden aangerekend ter hoogte van de betaalde startgelden.
Hiervoor zal een mail worden verstuurd met het verschuldigde bedrag.
Bij niet-betaling binnen de 7 dagen zal de zwemmer niet meer worden ingeschreven voor de volgende wedstrijden.
Indien een zwemmer te laat aan de start verschijnt, wordt dit beschouwd als een forfait.

Forfait met medisch attest
Indien de niet-deelname het gevolg is van ziekte of lichamelijk letsel, kan dit gerechtvaardigd worden aan de hand van een doktersattest.
Indien uiterlijk de dag na de wedstrijd een doktersattest aan de sportsecretaris wordt bezorgd, zal de forfaitboete niet worden aangerekend.
Indien een zwemmer tijdens de wedstrijd ziek wordt of lichamelijk letsel oploopt, waardoor hij – op aangeven van de trainer – niet verder aan de wedstrijd kan/mag deelnemen, wordt dit niet beschouwd als een forfait.

Bij niet-deelname, ongeacht de reden, breng je de trainer hiervan tijdig op de hoogte.

Deze regeling is van toepassing voor de wedstrijden georganiseerd volgens de reglementen van de VZF/KBZB/LEN.

Wat neem je mee naar de wedstrijd?

 • Zwempak/zwembroek + extra
 • Zwembril + reserve
 • Badslippers
 • Voldoende eten (geen snoep) en drinken (water of sportdrankje)
 • Voldoende handdoeken
 • Een 1 en 2 euro muntstuk (voor eventuele lockers)
 • Veldbedje of matje (wordt niet in elk zwembad toegelaten; indien een van beide wel, dan heb je deze toch voorzien)

Neem gerust ook een leesboek, speelkaarten, … mee.
GSM en computerspelletjes laat je best thuis, maar als je ze toch meeneemt, dan is dit volledig op eigen risico.

Blijf nooit rondlopen in een nat zwempak/zwembroek; Je spieren koelen af waardoor je een stuk minder goed gaat presteren in de volgende wedstrijd.

We treden als club naar buiten; zowel tijdens de wedstrijd als bij de medaille-uitreiking draagt de zwemmer zijn club-outfit.

Basisuitrusting (verplicht)

 • TZ badmuts + reserve
 • TZ t-shirt en short

Uitbreiding (niet verplicht)

 • TZ trainingsvest
 • TZ hoodie

PACO zwemfeesten

Leden tussen 6 en 12 jaar van de zwemschool en de pré-competitieteams (Future Team, CT5 en CT4 zonder competitievergunning).

Er geldt een uitzondering voor competitievergunninghouders van 9 en 10 jaar:
Wie in de loop van het PACO-sportseizoen (september-augustus) overgaat van niet-vergunninghouder naar vergunninghouder kan gedurende het lopende seizoen nog deelnemen aan PACO zwemfeesten.

Wat is een PACO zwemfeest?
PACO zwemfeesten zijn uitdagende recreatieve wedstrijden.
Hierbij kunnen de zwemmers zich in aangepaste omstandigheden meten tegen leeftijdgenootjes en blijft de leefwereld van de jongere centraal staan.
Deze wedstrijden moeten letterlijk een “feest” zijn voor onze jongste zwemmers en is een opstapje naar het echte wedstrijdzwemmen.
Deelnemen is belangrijker dan winnen. Daarom krijgt elke zwemmer op het einde een medaille of een ander aandenken.
De jury is zeer tolerant; zwemmers worden niet gediskwalificeerd als ze niet volgens de regels “van de kunst” naar de overkant van het bad zwemmen.
De te zwemmen afstanden en het aantal starten wordt ook beperkt.
Op het einde van het zwemfeest wordt vaak nog een estafettewedstrijd gezwommen.
Het wordt beschouwd als een stimulerende en verrijkende ervaring, zowel voor de zwemmers als voor de ouders.

Wie kan deelnemen aan een PACO zwemfeest?
De zwemmers in de doelgroep worden door de sportsecretaris uitgenodigd om in te schrijven voor het PACO zwemfeest.
Het volstaat om te antwoorden op de uitnodigingsmail met:
[Naam + Voornaam] doet wel/niet mee aan het PACO zwemfeest.
Na de uiterlijke inschrijvingsdatum wordt door de trainers/lesgevers/coördinator bepaald wie op welke stijlen en afstanden kan starten. De zwemmers kunnen dit dus niet zelf bepalen.
De sportsecretaris schrijft de zwemmers (met de te zwemmen stijlen en afstanden) in bij de club die het PACO zwemfeest organiseert.
Zodra de bevestiging van de organiserende club ontvangen is, ontvangen alle ingeschreven zwemmers het wedstrijdprogramma.

Wedstrijdverloop
Voor aanvang van de wedstrijd wordt er eerst opgewarmd (inzwemmen).
De zwemmers krijgen meestal een half uurtje om te wennen aan het “andere” zwembad, de spieren los te zwemmen en met instructies van de lesgever/trainer nog wat te oefenen.
Gebruik deze tijd goed!
Na de individuele wedstrijden worden er vaak nog estafettes (aflossingen) gezwommen.
Elke estafetteploeg bestaat uit vier zwemmers, waarbij bij 25m de helft van de groepjes aan één zijde van het bad staat en de andere helft aan de andere zijde (bij 50m staan alle zwemmers aan dezelfde kant van het bad, tenzij het een 50m-bad is).
De eerste zwemmer van elke groep duikt in het water en zwemt 25m of 50m (de trainer/lesgever geeft van te voren aan welke afstand en in welke slag). Als de muur aangetikt wordt mag de volgende zwemmer van die groep vertrekken.
De wedstrijdduur van een PACO zwemfeest wordt beperkt tot maximum 2,5 uur.

Ouder-vrijwilligers
Voor de PACO zwemfeesten wordt er geen beroep gedaan op de officials van de clubs, maar wordt steeds binnen elke club aan één (of meerdere) van de ouders gevraagd om die taak op zich te nemen.
De taak van de “officieuze official” is om met een chronometer de wedstrijdtijden van de zwemmers op te nemen. Indien nodig, kan er een chronometer ter beschikking worden gesteld.
Tijdens de eigen organisatie van een PACO zwemfeest, wordt er in de hal van het zwembad steeds van alles “lekkers” verkocht. Ook hier vragen we ouders om te helpen door bijv. (cup)cakes, taarten, brownies, … te bakken of bijv. fruit- of snoepprikkers te voorzien en te verkopen.

 • Handdoek
 • Zwempak/zwembroek
 • Zwembril
 • Lunchpakket (GEEN SNOEP)
 • Drank (GEEN FRISDRANK)
 • TZ badmuts
 • T-shirt (blauw, liefst van TZ)
 • Slippers
 • Zorg dat je op tijd bent en meld je aan bij je lesgever/trainer; hij/zij rekent op je aanwezigheid. Indien je door ziekte of door andere omstandigheden niet kan deelnemen, breng je je lesgever/trainer op de hoogte voor het zwemfeest.
 • Respecteer “de stilte” voor de start. Op deze manier kan een medezwemmer zich ook concentreren voor zijn wedstrijdrace.
 • Na je zwemwedstrijd ga je langs bij je lesgever/trainer. Hij/zij zal je informeren over je gezwommen wedstrijd. Accepteer hun woorden, want zij willen dat je plezier hebt in wat je doet en zullen je de nodige uitleg geven.
 • Zowel winnen als verliezen horen bij het zwemmen, accepteer dit. Als je veel en goed oefent, dan ben jij misschien de volgende keer de snelste. Vertoon hierbij sportief gedrag tegenover de lesgever/trainer, jury en ander zwemmers. Blijf beleefd en vriendelijk en feliciteer de winnaar!
 • Best afmelden bij je lesgever/trainer indien je naar het toilet moet of even met je mama of papa wenst te gaan babbelen.

Lactaattesten

Leden van de competitieteams 1 en tweedejaars 2.

Jaarlijks worden er testmomenten voorzien.

De zwemmers van de doelgroep worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht en voor uitgenodigd om deel te nemen.

Voorafgaand aan de testen wordt er ongeveer een uur ingezwommen.
Het einduur van de testen is moeilijk te bepalen, omdat niet iedereen op hetzelfde ogenblik gedaan zal hebben. Best rekening te houden met een minimum van twee uur.

Voorzie genoeg eten en drinken, als ook voldoende handdoeken en kledij zodat je warm blijft.

De lactaattesten bepalen in grote mate hoe snel je mag zwemmen op training.
Ook de VO2Max (hoe goed ben ik in uithouding?) en de PlaMax (hoe sterk ben ik in weerstand?) kunnen door deze testen bepaald worden.

Een succesvolle afwerking van een trainingsopbouw bestaat niet enkel in het plannen en opstellen van de juiste trainingen, maar ook uit het controleren en evalueren van deze trainingen.

Zowel op aëroob als op anaëroob vlak dient de progressie (stagnatie of regressie) in kaart gebracht te worden, en dit op regelmatige basis.

De meest precieze testmethode op dit ogenblik is nog steeds het afnemen van lactaattesten.
De test geeft informatie over zowel de aërobe als de anaërobe toestand van de atleet. Tevens krijgt men een goed beeld over hoe een zwemmer reageert op bepaalde trainingsvormen.

Wat is anaerobe en aerobe?

Je kunt misschien al uit de woorden afleiden waar de termen anaerobe en aerobe training op gebaseerd zijn, namelijk op lucht, oftewel zuurstof. Aeroob betekent grofweg ‘met zuurstof’ terwijl anaeroob ‘zonder zuurstof’ betekent. In de praktijk komt het eigenlijk nooit voor dat lichaamsbeweging voor de volle 100% anaeroob of aeroob is, en zal je dus praktisch altijd een combinatie hiervan ervaren.
Wel is het zo dat in de meeste gevallen een van de twee varianten domineert en dus een totaal ander effect op je zou hebben dan wanneer het andersom zou zijn.

De kosten van de testen variëren en zullen bij uitnodiging worden meegedeeld.