Wachtlijst

Niet-leden in de leeftijdsgroep van 3 tot 12 jaar.

Twee keer per jaar wordt er een instapmoment voorzien: mid januari en mid september.

Hieraan gaan steeds eerst zwemtesten vooraf.

Voorafgaand aan de uitnodiging voor de zwemtesten zal aan de wachtlijstleden gevraagd worden of het kind nog ingeschreven moet blijven. Het kan bijv. zijn dat er intussen is aangesloten bij een andere club, er privé-lessen zijn gevolgd of het niet combineerbaar is met een andere hobby. Bij negatief of geen antwoord, wordt het kind automatisch van de wachtlijst geschrapt. Conform de GDPR-regelgeving worden geen enkele gegevens van de geschrapte wachtlijstleden bewaard.

De datum van inschrijving op de wachtlijst bepaalt de volgorde van uitnodiging voor de zwemtesten binnen de verschillende niveaugroepen. Er zullen maar enkel zoveel kinderen worden uitgenodigd, als er plaatsen zijn in de – bij inschrijving op de wachtlijst – aangegeven niveaugroep.

Broertjes/zusjes van kinderen die reeds lid zijn van de club krijgen voorrang, op voorwaarde dat zij vóór datum van de uitnodiging voor de zwemtesten reeds zijn ingeschreven op de wachtlijst. Bij inschrijving op de wachtlijst na datum van de uitnodiging voor de zwemtesten zal er voorrang gegeven worden bij de volgende uitnodigingen voor de zwemtesten.

Kort na de zwemtesten wordt er individueel aan de ouders meegedeeld of, en zo ja, in welke niveaugroep, het kind kan starten bij de zwemschool.

Wanneer uit de zwemtesten blijkt dat kinderen in een andere niveaugroep worden ingedeeld dan oorspronkelijk voor ingeschreven op de wachtlijst, kunnen er bijkomende uitnodigingen worden verstuurd voor de niveaugroepen waar plaatsjes zijn vrijgekomen.

Hier krijgen broertjes/zusjes van kinderen die reeds lid zijn van de club voorrang, op voorwaarde dat zij vóór datum van de tweede uitnodigingsronde voor de zwemtesten reeds zijn ingeschreven op de wachtlijst.

Om op een correcte manier de uitnodigingen voor de zwemtesten te versturen voor de verschillende niveaugroepen, is het zeer belangrijk dat de informatie van de wachtlijstleden up-to-date is.

Heeft uw kind bijv. tijdens de vakantie veel in het water gespeeld, kan het intussen zonder bandjes zwemmen, werden er privé-lessen gevolgd, werd er deelgenomen aan de lessenreeksen van de Tiense Zwemacademie, … laat het ons zeker weten, zodat we het niveaugroepje kunnen aanpassen.

Intern reglement

Leden van de zwemschool (Eendjes tem Haaien).

Je bent lid van de zwemschool vanaf het moment dat je het lidgeld hebt betaald. Na ontvangst van betaling van het lidgeld ontvang je een lidkaart, heb je je akkoord verklaard met het intern reglement en pas je het steeds toe.

Het bedrag van lidmaatschap wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het lidgeld wordt eenmaal per jaar betaald in januari, uitgezonderd voor nieuwe leden die starten in september. Zij betalen voor de resterende periode tot eind december.

Indien meerdere kinderen binnen hetzelfde gezin les volgen in de zwemschool (haaien inbegrepen), mag er voor het 3de en volgende kind in januari € 10,00 per lidmaatschap in mindering worden gebracht bij de betaling.

Het lidgeld dient te worden overgemaakt op de rekening van Tiense Zwemmers, met vermelding van naam + voornaam zwemmer en “lidgeld zwemschool” en dit ten laatste vóór de 3de zwemles voor de nieuwe leden. Zwemmers die hun lidmaatschap voortzetten in het volgende kalenderjaar, dienen het lidgeld vóór 31 december betaald te hebben.

Het lid dat de club verlaat tijdens het kalenderjaar kan geen aanspraak maken op (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld.

Het lidgeld omvat:

 • Lidkaart voor toegang tot het zwembad tijdens de zwemlessen
 • Verzekering via de club

Informeer bij je mutualiteit voor eventuele tussenkomst in het lidgeld.

Lidkaart

De lidkaarten worden tegen de 3de zwemles uitgereikt, op voorwaarde dat het lidgeld werd voldaan. Vraag naar de lidkaart bij het toegangspoortje.

De lidkaart dient bij elke zwemles getoond te worden aan het toegangspoortje in de inkomhal van het zwembad.

Bij verlies dient dit aangegeven te worden bij de verantwoordelijke aan het toegangspoortje of aan de ledenadministratie. Er wordt een nieuwe lidkaart aangemaakt, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd van € 0,50 (of € 1,00 indien ook de sleutelhanger). Dit kan contant betaald worden bij overhandiging van de nieuwe lidkaart.

Verlenging lidmaatschap

Er hoeft niet jaarlijks opnieuw te worden ingeschreven als lid. Een betalingsuitnodiging wordt per mail bezorgd.

Einde lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap gebeurt niet door niet-betaling van het lidgeld, maar door melding hiervan aan de ledenadministratie.

Twee keer per jaar wordt er een instapmoment voorzien: mid januari en mid september.

Hieraan gaan steeds eerst zwemtesten vooraf.

Broertjes/zusjes van kinderen die reeds lid zijn van de club krijgen voorrang, op voorwaarde dat zij vóór datum van de uitnodiging voor de zwemtesten reeds zijn ingeschreven op de wachtlijst. Bij inschrijving op de wachtlijst na datum van de uitnodiging voor de zwemtesten zal er voorrang gegeven worden bij de volgende uitnodigingen voor de zwemtesten.

De kinderen leren op een aangename en speelse manier gewennen aan het water. In eerste instantie wordt beoogd dat elk kind zijn mogelijke angst voor het water overwint, om zo stapsgewijs over te gaan tot de basiselementen van de schoolslag, de rugslag en de vrije slag. Eveneens leren de kinderen hoe ze correct moeten duiken.

De zwemschool omvat 10 groepen:

Klein bad

• Eendjes

• Kikkertjes

• Schildpadjes

• Zeepaardjes

• Goudvisjes

Groot bad

• Pinguïns

• Dolfijnen

• Waterratten

• Orka’s

• Haaien

Meer info over de zwemdoelstellingen van de verschillende groepjes kan je hier terugvinden.

De zwemlessen gaan steeds op zaterdag door in zwembad De Blyckaert, Reizigersstraat 81, 3300 Tienen.

Tijdschema

Klein bad
Middaglessen:   11u30-12u00 (groep 1) – 12u00-12u30 (groep 2)
Avondlessen:     18u30-19u00 (groep 1) – 19u00-19u30 (groep 2) – 19u30-20u00 (groep 3)

Groot bad
Middaglessen:   11u30-12u15 (groep 1 en 2)
Haaien:                  17u30-18u30
Avondlessen:     18u30-19u15 (groep 1) – 19u15-20u00 (groep 2)

Voor aanvang van elke lessenreeks (januari en september) worden de nieuwe groepsindelingen individueel via e-mail gecommuniceerd.

Na de 4e zwemles van elk seizoen kan er niet meer van groep of middag/avond veranderd worden, tenzij op aangeven van de coördinator.

Algemeen verloop

 • De zwemmers worden verwacht in de inkomhal van het zwembad ten laatste 15 minuten voor de start van de lessen, zodat ze tijdig in het zwembad zijn voor aanvang van de les.
 • Het toegangspoortje zal door de verantwoordelijke niet eerder dan 10 minuten voor de start van de les geopend worden.
 • Een zwemmer die niet aanwezig kan zijn op de les, verwittigt de coördinator van de zwemschool.
 • De zwemmers tonen spontaan hun lidkaart aan de verantwoordelijke aan het toegangspoortje. Ouders kunnen mee tot in de kleedkamer, om de zwemmer te helpen om te kleden, maar verlaten hierna de kleedkamer richting inkomhal.
 • In de groepskleedkamers mogen kledij en schoenen blijven liggen gedurende de duur van de zwemles, doch onder eigen verantwoordelijkheid. Er wordt aangeraden om geen kostbare voorwerpen achter te laten. Wie gebruik maakt van een individuele- of familie-kleedkamer, bergt kleding en schoenen op in een locker (€ 1 met teruggave).
 • De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden. De kleedkamers zijn geen speel- of wachtruimten.
 • De kleedkamers worden na gebruik netjes achtergelaten.
 • Van de zwemmers wordt verwacht dat zij de volledige les deelnemen, tenzij er zich tijdens de les gezondheidsproblemen voordoen.
 • Van de zwemmers wordt verwacht dat zij een toiletbezoek gebracht hebben voor aanvang van de les.
 • Voor het betreden van het zwembad nemen de zwemmers een douche.
 • De zwemmers met lange haren dienen deze bijeen te binden met een elastiek of een badmuts te dragen.
 • De richtlijnen van lesgevers, toezichters en zwembadpersoneel, dienen correct opgevolgd te worden.
 • Indien een zwemmer een les niet volledig kan volgen, blijft de zwemmer in het zwembad tot het einde van de les, behalve wanneer een ouder de zwemmer vroegtijdig komt halen.
 • De zwemmers dienen ten laatste een kwartier na de les de kleedkamers te hebben verlaten en te zijn afgehaald.

Benodigdheden (zelf te voorzien)

 • Badpak/zwembroek
 • Zwemmers met lange haren: haarelastiek of badmuts
 • Vanaf Dolfijnen: zwembril (indien gewenst) en zwemvliezen

Ontwikkeling en vooruitgang

De zwemmers doorlopen de zwemschool op eigen tempo, afhankelijk van de geboekte vooruitgang.

De coördinatoren van de zwemschool beslissen, op aangeven van de lesgevers, over de overstap naar een volgende groep op basis van de vooropgestelde doelstellingen en de afgelegde testjes.

Vanaf 6 jaar kunnen de zwemmers uitgenodigd worden om deel te nemen aan niet-officiële wedstrijden. Klik hier voor meer info over de PACO zwemfeesten.

Elke zwemmer gedraagt zich tijdens de zwemles rustig en sportief.
Hij/zij negeert nooit instructies van lesgevers, toezichters of zwembadpersoneel.
De zwemmers hebben respect voor elkaars spullen en voor het materiaal van de club.

Zwemmers die voor aanvang van de eigen zwemles eerder binnen komen of na de zwemles nog moeten wachten op een broertje/zusje die dan les heeft, begeven zich niet in de gedeelten voorzien voor de zwemlessen, noch in het 25-meter bad in de banen gereserveerd voor de recreantleden die komen baantjes zwemmen, maar verblijven uitsluitend in het peuterbad of op de glijbaan (indien geopend). Tijdens de avondlessen is er wel 1 baan in het 25-meter bad voorzien als “speel”baan en vanaf 19u30 een deel van het instructiebad.

Indien deze regels niet worden nageleefd, behouden de coördinatoren en/of het bestuur zich het recht voor om sancties op te leggen.

Tijdens lessen, wedstrijden, activiteiten, … worden er soms foto’s gemaakt die gepubliceerd worden op de website / facebookpagina van de club.

Ben je als ouder/voogd niet akkoord dat er foto’s en opnames van jouw kind op de website of dergelijke verschijnen, dien je dit schriftelijk mee te delen aan het bestuur.

Tijdens de paasvakantie, grote vakantie en kerstvakantie kunnen leden gaan zwemmen op dinsdag van 19u00 tot 20u00 en/of op zaterdag van 17u30 tot 18u30.

Op deze ogenblikken is het zwembad ook toegankelijk voor het publiek.

Als lid van Tiense Zwemmers krijg je op vertoon van je lidkaart gratis toegang tot het zwembad.

Familieleden/vrienden die geen lid zijn van de club kunnen dan tegen betaling mee gaan zwemmen.

Ouders die tijdens de lessen van hun kind zelf ook een baantje willen trekken en/of zelf al eens vaker een bezoek aan het zwembad willen brengen, kunnen lid worden als recreantzwemmer.

Ouders met een recreantlidmaatschap kleden zich om in de individuele kleedkamers, m.a.w. niet tussen de kinderen in de groepskleedkamers.

Meer informatie over het recreatief zwemmen vind je hier.

Ook recreantzwemmers genieten van de vakantieregeling.

PACO zwemfeesten

Leden tussen 6 en 12 jaar van de zwemschool en de pré-competitieteams (Future Team, CT5 en CT4 zonder competitievergunning).

Er geldt een uitzondering voor competitievergunninghouders van 9 en 10 jaar:
Wie in de loop van het PACO-sportseizoen (september-augustus) overgaat van niet-vergunninghouder naar vergunninghouder kan gedurende het lopende seizoen nog deelnemen aan PACO zwemfeesten.

Wat is een PACO zwemfeest?
PACO zwemfeesten zijn uitdagende recreatieve wedstrijden.
Hierbij kunnen de zwemmers zich in aangepaste omstandigheden meten tegen leeftijdgenootjes en blijft de leefwereld van de jongere centraal staan.
Deze wedstrijden moeten letterlijk een “feest” zijn voor onze jongste zwemmers en is een opstapje naar het echte wedstrijdzwemmen.
Deelnemen is belangrijker dan winnen. Daarom krijgt elke zwemmer op het einde een medaille of een ander aandenken.
De jury is zeer tolerant; zwemmers worden niet gediskwalificeerd als ze niet volgens de regels “van de kunst” naar de overkant van het bad zwemmen.
De te zwemmen afstanden en het aantal starten wordt ook beperkt.
Op het einde van het zwemfeest wordt vaak nog een estafettewedstrijd gezwommen.
Het wordt beschouwd als een stimulerende en verrijkende ervaring, zowel voor de zwemmers als voor de ouders.

Wie kan deelnemen aan een PACO zwemfeest?
De zwemmers in de doelgroep worden door de sportsecretaris uitgenodigd om in te schrijven voor het PACO zwemfeest.
Het volstaat om te antwoorden op de uitnodigingsmail met:
[Naam + Voornaam] doet wel/niet mee aan het PACO zwemfeest.
Na de uiterlijke inschrijvingsdatum wordt door de trainers/lesgevers/coördinator bepaald wie op welke stijlen en afstanden kan starten. De zwemmers kunnen dit dus niet zelf bepalen.
De sportsecretaris schrijft de zwemmers (met de te zwemmen stijlen en afstanden) in bij de club die het PACO zwemfeest organiseert.
Zodra de bevestiging van de organiserende club ontvangen is, ontvangen alle ingeschreven zwemmers het wedstrijdprogramma.

Wedstrijdverloop
Voor aanvang van de wedstrijd wordt er eerst opgewarmd (inzwemmen).
De zwemmers krijgen meestal een half uurtje om te wennen aan het “andere” zwembad, de spieren los te zwemmen en met instructies van de lesgever/trainer nog wat te oefenen.
Gebruik deze tijd goed!
Na de individuele wedstrijden worden er vaak nog estafettes (aflossingen) gezwommen.
Elke estafetteploeg bestaat uit vier zwemmers, waarbij bij 25m de helft van de groepjes aan één zijde van het bad staat en de andere helft aan de andere zijde (bij 50m staan alle zwemmers aan dezelfde kant van het bad, tenzij het een 50m-bad is).
De eerste zwemmer van elke groep duikt in het water en zwemt 25m of 50m (de trainer/lesgever geeft van te voren aan welke afstand en in welke slag). Als de muur aangetikt wordt mag de volgende zwemmer van die groep vertrekken.
De wedstrijdduur van een PACO zwemfeest wordt beperkt tot maximum 2,5 uur.

Ouder-vrijwilligers
Voor de PACO zwemfeesten wordt er geen beroep gedaan op de officials van de clubs, maar wordt steeds binnen elke club aan één (of meerdere) van de ouders gevraagd om die taak op zich te nemen.
De taak van de “officieuze official” is om met een chronometer de wedstrijdtijden van de zwemmers op te nemen. Indien nodig, kan er een chronometer ter beschikking worden gesteld.
Tijdens de eigen organisatie van een PACO zwemfeest, wordt er in de hal van het zwembad steeds van alles “lekkers” verkocht. Ook hier vragen we ouders om te helpen door bijv. (cup)cakes, taarten, brownies, … te bakken of bijv. fruit- of snoepprikkers te voorzien en te verkopen.

 • Handdoek
 • Zwempak/zwembroek
 • Zwembril
 • Lunchpakket (GEEN SNOEP)
 • Drank (GEEN FRISDRANK)
 • TZ badmuts
 • T-shirt (blauw, liefst van TZ)
 • Slippers
 • Zorg dat je op tijd bent en meld je aan bij je lesgever/trainer; hij/zij rekent op je aanwezigheid. Indien je door ziekte of door andere omstandigheden niet kan deelnemen, breng je je lesgever/trainer op de hoogte voor het zwemfeest.
 • Respecteer “de stilte” voor de start. Op deze manier kan een medezwemmer zich ook concentreren voor zijn wedstrijdrace.
 • Na je zwemwedstrijd ga je langs bij je lesgever/trainer. Hij/zij zal je informeren over je gezwommen wedstrijd. Accepteer hun woorden, want zij willen dat je plezier hebt in wat je doet en zullen je de nodige uitleg geven.
 • Zowel winnen als verliezen horen bij het zwemmen, accepteer dit. Als je veel en goed oefent, dan ben jij misschien de volgende keer de snelste. Vertoon hierbij sportief gedrag tegenover de lesgever/trainer, jury en ander zwemmers. Blijf beleefd en vriendelijk en feliciteer de winnaar!
 • Best afmelden bij je lesgever/trainer indien je naar het toilet moet of even met je mama of papa wenst te gaan babbelen.